اعضای هیئت مدیره آسمانه سازان نارنجستان

امیدعلی نعیمایی

مدیر عامل

سیدجعفر سیدعلی

ریئس هیئت مدیره

اعظم ریواز

نایب ریئس هیئت مدیره