گزارش شاخه سبز پیرو مهندسی ارزش نارنجستان

مهندسی ارزش

شرکت نارنجستان در پروژه مسکن ملی اراک با مهندسی ارزش هزینه ها را کاهش میدهد به گزارش شاخه سبز ، امید نعیمائی مدیرعامل شرکت نارنجستان گفت: یکی از اولویت های شرکت ما در پروژه مسکن ملی اراک استفاده از مهندسی ارزش است و تا جایی که می توانیم هزینه ها را کاهش می دهیم بدون […]